Statut Szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Statut Szkoły

Dokumenty szkoły
 

STATUT
 
Szkoły Podstawowej
im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki
 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
 
w Starej Wsi

 
Rozdział 1
 
Nazwa i podstawowe dane o Szkole
 
 
§ 1

 
1.    Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:
 
1)      czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
 
2)      pięcioletnim technikum;
 
3)      trzyletniej branżowej szkole I stopnia;
4)      trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
 
 
2.    Szkoła ma siedzibę w Starej Wsi przy ul. Dolnej 12. Siedzibą Rady Miejskiej w Wilamowicach jest miasto Wilamowice. Urząd Gminy w Wilamowicach znajduje się w Wilamowicach, ul. Rynek 1.
 
3.    Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wilamowice.
 
4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Śląski Kurator Oświaty.
 
5.    Do obwodu Szkoły należy sołectwo Stara Wieś.
 
 
§ 2
 
Ilekroć w statucie jest mowa o:
 
 
1)      Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi przy ulicy Dolna 12 w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi oraz Przedszkole Publiczne w Dankowicach;
 
2)      Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi;
 
3)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi;
 
4)      nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi;
 
5)      rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 
6)      uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi;
 
7)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wilamowice;
 
8)      organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty;
 
9)      Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
 

Rozdział 2
 
Cele i zadania Szkoły
 
 
§ 3

 
1.      Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i składa się z:
 
1)     I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna;
2)     II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII.
 
 
2.      Najważniejszym celem kształcenia w Szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
 
3.      Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:
 
1)     wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2)     wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
3)     formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
4)     rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5)     rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
6)     ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7)     rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8)     wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9)     wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 
4.      Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.
 
5.      Celami edukacji w klasach IV-VIII są:
 
1)      wyposażenie uczniów na każdym przedmiocie w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;
2)      rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów;
3)      kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
4)      zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 
6.      Cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 
 

§ 4

 
1.      Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.
 
2.      Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
 
3.      Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:
 
1)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
2)      zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
3)      wspieranie:
a)      aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku;
b)      wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;
4)      wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5)      planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;
6)      zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;
7)      organizacja zajęć:
a)      dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),
b)      umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,
c)      wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,
d)     wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,
e)      umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,
f)       wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,
g)      wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,
h)      umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;
8)      organizacja przestrzeni edukacyjnej:
a)      ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,
b)      umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,
c)      stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;
9)      współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
10)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
11)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.

4.      Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:
 
1)      rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie i dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;
2)      kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
3)      kształcenie umiejętności w sprawnym wykorzystywaniu narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
4)      wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych;
5)      zapewnienie warunków do kształcenia wiedzy i umiejętności wynikających z poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania;
6)      stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów;
7)      kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenia do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
8)      rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;
9)      wzmacnianie poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcania do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
10)  przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
11)  ukierunkowanie procesu wychowawczego na podmiotowe traktowanie ucznia, na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji;
12)  podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.
 
5.      Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe.
 
6.      Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 3 są realizowane poprzez:
 
1)      właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania;
2)      zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i przygotowaniem pedagogicznym;
3)      organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem równowagi między nauką a wypoczynkiem;
4)      respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania;
5)      systematyczną współpracę z rodzicami.
 
7.      Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 4 są realizowane poprzez:
 
1)      poprawne komunikowanie się językiem polskim podczas zajęć z uczniami;
2)      wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
3)      upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod i form informatycznych i Internetu podczas kształcenia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych;
 
8.    Przy realizacji zadań Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa:
 
1)      uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli;
2)      za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć organizowanych przez Szkołę odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;
3)      przestrzegane są regulaminy pracowni, regulaminy wycieczek szkolnych i wyjazdów na Zieloną Szkołę, instrukcje przeciwpożarowe oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)      urządzenia i sprzęt, z którego korzystają uczniowie, jest systematycznie kontrolowany;
5)      w trakcie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury w miejscach, w których przebywają uczniowie.
 
9.    W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła zapewnia:
 
1)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2)      zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 Prawa oświatowego;
3)      inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
 
10.  Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez:
 
1)      wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
2)      ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;
3)      realizowanie zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych, aktywnej turystyki;
4)      przygotowanie uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.


§ 5
 
Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 
1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły.
 
2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 
3.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor.
 
5.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog szkolny i nauczyciel doradca zawodowy.
 
6.      W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 
1)      zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, w tym realizującej program szkoły specjalnej – organizowane dla uczniów ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia;
2)      zajęć rozwijających uzdolnienia;
3)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4)      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów klas VII i VIII;
7)      porad i konsultacji;
8)      warsztatów.
 
7.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 
8.      Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 
1)      organizowanie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2)      ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
3)      informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 
9.      Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
 
10.  Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 
1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;
2)      podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
3)      współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym;
4)      prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającej na celu rozpoznanie u uczniów:
a)      trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
b)     szczególnych uzdolnień;
 5)      W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę.
 
11.  Do zadań wychowawcy, o którym mowa w § 32, w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 
1)    koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;
2)    informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
3)    we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem z zastrzeżeniem ust. 12;
4)    planowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami oraz w zależności od potrzeb z innymi osobami lub organizacjami pozarządowymi lub instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5)    prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
12.  Przepisy ust. 1 – 11 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
13.  Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w Szkole.
14.  Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
1)      Uczniów objętych kształceniem specjalnym,
2)      Uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.
15.  Warunki objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz jej organizację określają przepisy, o których mowa w art.47 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo Oświatowe.
16.  Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.
 
 

Rozdział 3
 
Organy Szkoły
 
 
§ 6
 
Organami Szkoły są:
 
1)      Dyrektor;
2)      Rada Pedagogiczna;
3)      Rada Rodziców;
4)      Samorząd Uczniowski.
 
 
§ 7

 
1.      Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący.
2.      Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy Prawa oświatowego.
3.      Dyrektor w szczególności:
1)      kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2)      sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem ust. 7;
3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
7)      współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
8)      stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
9)      odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
10)  współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
11)  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w  Szkole;
12)  do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
13)  dokonuje oceny pracy nauczycieli,
14)  dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
15)  wydaje zarządzenia w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa,
16)  organizuje obsługę gospodarczą i administracyjną szkoły,
17)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
5.      Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
1)      dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;
2)      realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)      tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
4)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5)      zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
6.      Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
7.      W przypadku, gdy Dyrektorem jest osoba niebędąca nauczycielem, sprawowanie nadzoru pedagogicznego realizuje Wicedyrektor.
8.      W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
9.      Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala Burmistrz.

 
§ 8

 
1.      W Szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3.     W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
4.      Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
5.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)      zatwierdzanie planu pracy Szkoły;
2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
6)      uchwalanie regulaminu swojej działalności.
 6.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)      organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2)      projekt planu finansowego Szkoły;
3)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)      program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły,
5)      indywidualny program lub tok nauki ucznia;
6)      propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
7)      powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący;
8)      przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora na kolejny okres;
9)      powierzenie i odwołanie nauczyciela ze stanowiska Wicedyrektora
10)  szkolny zestaw programów nauczania.
 
7.       Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
 
8.      Do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.
 
9.      Rada Pedagogiczna:
 
1)      deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;
2)      może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora;
3)      może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Wicedyrektora;  
4)      wybiera przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
5)      może wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju.
 
10.  Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
 
11.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 
12.  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
 
13.  Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi”.  Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

§ 9

 
1.      W Szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 
2.      W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 
3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 
4.      Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 
5.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo--profilaktycznego Szkoły
2)     delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektor
3)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
4)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;
5)     uchwalenie regulaminu swojej działalności;
6)     opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
7)     opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
8)     opiniowanie pracy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
9)     opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
10) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
11) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
6.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 
7.      Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.
 
8.      Regulamin, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności:
 
1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
2)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców;
3)     zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 
9. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 7.

 
§ 10

1.      W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 
2.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Stefana Wojtyłki w Starej Wsi” uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 
3.      Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.
 
4.      Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 
1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7)      prawo do gromadzenia i dysponowania funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego.

5.      Do kompetencji Samorządu należy:
 
1)      uchwalanie regulaminu swojej działalności;
2)      opiniowanie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
3)      opiniowanie wzoru jednolitego stroju;
4)      przedstawianie propozycji do Planu Pracy Szkoły;
5)      zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród;
6)      udział w tworzeniu przepisów prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego uczniów.

6.       Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określają przepisy § 20 statutu.
 
7.       Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły  może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 
§ 11
 
Szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły

 
1. Organy Szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania Szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.
 
2.  Każdy z organów ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą oraz niniejszym statutem.
 
3.   Organy w swoich działaniach kierują celami i zadaniami szkoły oraz dobrem dziecka.
 
4.   Organy wzajemnie informują się o planowanych i podejmowanych działaniach istotnych dla dobrego współdziałania.

 
§ 12
 
Sposób rozwiązywania sporów między organami

 
1.  W przypadku zaistnienia sporu organy będące w sporze dążą do rozwiązania sporu wewnątrz Szkoły;
 
2. Spory między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor, z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną. Dopuszcza się możliwość powołania zespołu do rozstrzygania sporu, w skład którego wchodzą przedstawiciele stron będących w sporze;
 
3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu organy mogą zwrócić się o jego rozstrzygnięcie odpowiednio do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
 
 
Rozdział 4
 
Organizacja Szkoły
 
§ 13

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 
§ 14

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji Szkoły. Co zawiera arkusz organizacji szkoły określają szczegółowo odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 
2.    Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym stosowanie do przepisów, o których mowa w ust. 1.  
 
3.    Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty oraz organizacji związkowych.
 
4.    Opiniowanie arkusza organizacji przez organ Śląskiego Kuratora Oświaty oraz organizacji związkowych stosuje się do arkusza organizacji Szkoły od roku szkolnego 2017/2018.
 
 
§ 15

 
1.      Podstawową jednostką organizacyjną Szkół jest oddział. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku w Szkole.
 
2.      Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25.
 
3.      W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w § 9 ust. 2, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.
 
4.      Na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 
5.      Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4, w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust. 7 Prawa oświatowego.
 
6.      Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 
7.      Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący.
 
8.      Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
 
9.      Organizację  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.
 
10.  Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

 
§ 16

 
1.      Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 
2.      Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie obiadu, która trwa 15 minut.

 
§ 17

 
1.       Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 
2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 
3.      W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna i edukacja językowa – język obcy nowożytny) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego lub edukacji językowej – języka obcego nowożytnego innym  nauczycielom, wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania.

§ 18
 
Organizacja zajęć rewalidacyjno—wychowawczych

1.      Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 
2.      Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 
3.      W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
 
4.      Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

 
§ 19

1.      W Szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora.
 
2.      Powierzenia stanowiska Wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
 
3.      Stanowisko Wicedyrektora powierzane jest nas okres pełnienia stanowiska przez Dyrektora.
 
4.      Zakres zadań i odpowiedzialności Wicedyrektora określa § 29.

 
§ 20

1.      Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 
2.      Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 
3.      Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
 
4.      Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.
 
5.      Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
 
1)     świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowywaniu spotkań i występów;
2)     udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
3)     uczestniczyć w działalności charytatywnej;
4)     pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego;
5)     organizować spotkania z osobami starszymi i dziećmi w okresie świątecznym.
 
6.      Do zadań Rady Wolontariatu należy:
 
1)     rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;
2)     analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;
3)     opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole.
 
§ 21

 1.      Uczniowie mogą korzystać z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Państwa lub w budżecie Gminy Wilamowice.
 
2.      Pomoc materialna ma charakter  socjalny albo motywacyjny.
 
3.      Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 
1)      stypendium szkolne;
2)      zasiłek szkolny.
 
4.      Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 
1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznej
 
5.      Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
 
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
6.      Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
 
7.      Zasady i formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Wilamowice określa uchwała Rada Gminy oraz ustawa o systemie oświaty.
 
8.      Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 4, określają przepisy Rozdziału 8a „Pomoc materialna dla uczniów” ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze.
 
9.      Uczniowie mogą korzystać także z programów rządowych albo innych programów, o których mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty.
 
10.  W Gminie Wilamowice funkcjonuję lokalne programy:
 
1)      wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży: Uczeń Roku Gminy Wilamowice

 
§ 22

1.      Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży, potrzeb i zainteresowań  uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.   
 
2.      Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki, pracownię multimedialną oraz czytelnię.
 
3.      Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, lektury szkolne, inne książki, czasopisma, e-booki,
 
4.      Godziny pracy biblioteki ustalane są corocznie na początku roku szkolnego i są dostosowane do rozkładu zajęć edukacyjnych uczniów.
 
5.      Biblioteka udostępnia zbiory w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Możliwe jest wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i letnich.  Wypożyczone zbiory przez uczniów klasy VIII muszą być zwrócone do biblioteki nie później niż tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
6.      Do wypożyczalni wchodzi się bez okryć, teczek, toreb oraz bez jedzenia.
 
7.      W bibliotece należy zachować się spokojnie i rozmawiać tylko cicho.
 
8.      Czytelnik jest obowiązany dbać o wypożyczone książki i zwracać je w nieuszkodzonym stanie.
 
9.      Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki. Za książki zniszczone lub zagubione czytelnik jest zobowiązany oddać takie same lub inne o wartości wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.   
 
10.  Książki wolno wypożyczać tylko na kartę ze swoim nazwiskiem i nie wolno ich przekazywać innym osobom.
 
11.  Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca, przy czym za zgodą nauczyciela-bibliotekarza okres wypożyczenia można przedłużyć, pod warunkiem, że nikt nie oczekuje na tę książkę. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą nauczyciela-bibliotekarza, można wypożyczyć większą liczbę książek. Nie ogranicza się liczby wypożyczanych książek uczniom klas VIII oraz uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych.
 
12.  W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz.
 
13.  W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:
 
1)      włącza uczniów do pomocy przy realizacji pracy biblioteki; zakres pomocy określa nauczyciel-bibliotekarz;
2)      kształtuje u uczniów kulturę czytelniczą.

14.  W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami:
 
1)      biblioteka udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów;
2)      nauczyciele podczas realizacji programów nauczania informują uczniów o roli czytelnictwa w edukacji;
 
15.  W zakresie współpracy z rodzicami oraz innymi bibliotekami:
 
1)      biblioteka umożliwia rodzicom korzystanie z zasobów biblioteki;
2)      biblioteka organizuje spotkania dla uczniów z pracownikami innych bibliotek.
 
16.  Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy:
 
1)      organizacja pracy biblioteki multimedialnej;
2)      korzystanie ze stron internetowych;
 
17.  Do zadań biblioteki w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy:
 
1)      organizowanie wystaw książek;
2)      informowanie o nowych książkach w bibliotece;
3)      prowadzenie konkursów czytelniczych;
 
18.  Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów należy:
 
1)      organizowanie różnorodnych form pracy czytelniczej;
2)      kształtowanie u uczniów kultury czytelniczej;
3)      przygotowywanie do samodzielnego doboru wartościowych książek i innych materiałów bibliotecznych;
19.  W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z przepisami rozporządzenie ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
 
20.  Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1)     udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2)     tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3)     przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w Szkole;
4)     zaznajamianie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej;
5)     współpraca z uczniami i nauczycielami: pomoc w znalezieniu informacji na określony temat, udostępnienie nauczycielom i uczniom potrzebnych materiałów;
6)     organizowanie działań mających na celu rozwijanie wrażliwości kulturowych i społecznych uczniów (wystawki, programy artystyczne i inne);
7)     prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;
8)     sporządzanie skontrum.
 
 
§ 23

1.      W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.
 
2.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole.
 
3.      Świetlica jest czynna zazwyczaj od godziny 7.00 do godziny 15.30.
 
4.      Godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym są uzależnione od potrzeb rodziców.
 
5.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
 
6.      Praca świetlicy ma na celu:
 
1)      zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;
2)      właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach;
3)      rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zamiłowań i zdolności;
4)      kształtowanie nawyków higienicznych oraz kultury osobistej;
5)      kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi uczniami, szacunku dla każdego człowieka oraz przygotowanie do życia społecznego;
6)      pomoc w przygotowaniu zadań szkolnych oraz utrwalanie wiadomości zdobytych w Szkole;
7)      współdziałanie z rodzicami i domem rodzinnym w zakresie spraw wychowawczych.
 
7.      Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające:
 
1)      realizację potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży,
2)      możliwości psychofizyczne uczniów,
3)      zainteresowania uczniów,
4)      prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,
5)      możliwość odrabiania lekcji.
 
8.      Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy:
 
1)      opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;
2)      zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;
3)      pomoc w odrabianiu zadań domowych;
4)      prowadzenie zajęć zgodnie z zatwierdzonym planem pracy szkoły;
5)      organizowanie dzieciom różnorodnych zajęć w tym rekreacyjnych, sportowych oraz rozwijających zainteresowania ucznia;
6)      bieżąca współpraca z wychowawcami, pedagogiem i innymi nauczycielami;
7)      współpraca z rodzicami;
8)      kształcenie kultury życia codziennego;
9)      współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
10)  dbanie o wystrój świetlicy;
11)  prowadzenie dokumentacji świetlicy.
 
9.      Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy:
 
1)      kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych;
2)      stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy;
3)      zgłoszenie faktu przyjścia na zajęcia lub opuszczenia zajęć nauczycielowi;
4)      dbanie o porządek,
5)      poszanowanie sprzętu świetlicowego,  rzeczy własnych i kolegów,
6)      wypełnianie poleceń nauczycieli świetlicy,
7)      odrabianie zadanych lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych,
8)      udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 
10.  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci na świetlicę.
 
1)      rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy, zgodnie z zapisami wprowadzonymi w deklaracji na początku roku szkolnego;
2)      rodzice/opiekunowie zgłaszają fakt odbioru dziecka lub jego nieobecności na zajęciach nauczycielowi prowadzącemu zajęcia świetlicowe;
3)      rodzice/opiekunowie informują pisemnie  nauczyciela o  wszelkich zmianach dotyczących trybu przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem);
4)      prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców;
5)      samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców wraz z określeniem godziny wyjścia dziecka ze świetlicy;
6)      nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

 
§ 24
 
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 
1.      Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną według zasad określonych
w przepisach prawa oświatowego w tym zakresie.
 
2.      Szkoła, za pośrednictwem pedagoga szkolnego oraz nauczyciela doradcy zawodowego, współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i prowadzi zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia.
 
3.      Szkoła współpracuje również z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, a w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym, Policją, Strażą Pożarną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, władzami lokalnymi i samorządowymi. Współpraca ta jest organizowana za pośrednictwem nauczycieli wymienionych w ust. 2, wychowawców, a także w miarę potrzeb, nauczycieli poszczególnych zajęć.

 
§ 25
 
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

1.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w procesie wychowania i kształcenia uczniów.
 
2.      Szkoła organizuje cykliczne spotkania nauczycieli z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Indywidualne spotkania organizowane są co miesiąc, a zebrania rodzicielskie -  co najmniej cztery razy w ciągu roku.
 
3.      Rodzice i nauczyciele mają prawo ustalić w danym oddziale dodatkowo inne formy
i zasady wzajemnych kontaktów w celu wymiany informacji o uczniu.
 
4.      Rodzice, współdziałając ze szkołą, mają prawo do:
 
1)      informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych Szkoły;
2)      informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także wglądu do odpowiednich przepisów na terenie szkoły;
3)      systematycznego uzyskiwania rzetelnej informacji na temat ucznia w zakresie jego zachowania oraz postępów w nauce;
4)      korzystania z informacji i porad w sprawach wychowania i możliwości dalszego kształcenia się ucznia;
5)      wyrażenia i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi, innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i kuratorowi opinii na temat pracy Szkoły w ustalonym trybie.
 
5.      Rodzice mają wgląd do ocen i frekwencji poprzez dziennik elektroniczny oraz podczas spotkań z wychowawcami.
 
6.      Rodzice posiadający pełny dostęp w dzienniku elektronicznym są zobowiązani systematycznie (co najmniej raz w tygodniu) obserwować postępy w nauce swojego dziecka.

 
§ 26
 
Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie organizowania ewentualnej działalności innowacyjnej. Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej określa Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.
 

§ 27
 
Organizacja stołówki

1.      W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
 
2.      Korzystanie z posiłków  w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 
3.      Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 
1)      Uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
2)      Uczniowie, których wyżywienie finansują ośrodki pomocy społecznej,
3)      Pracownicy zatrudnieni w szkole.

4.      Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 
5.      Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 
6.      Organ prowadzący może zwolnić rodziców albo ucznia w całości lub w części z opłat za żywienie.
 
7.      Szkoła umożliwia uczniom spożycie ciepłej herbaty, na warunkach określonych przez Szkołę.
 
8.      Zasady zachowania w stołówce i korzystania z niej określa Regulamin.

 
 
Rozdział 5
 
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
 
 
§ 28

 
1.      W Szkole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
 
2.      Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy.

 
§ 29

1.    Do zakresu zadań Wicedyrektora należy:
 
1)      kierowanie procesem dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym Przedszkola Publicznego w Dankowicach oraz oddziałów przedszkolnych w Starej Wsi,
2)      zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Przedszkola,
3)      wykonywanie bieżących zadań związanych z zarządzaniem Przedszkolem, w tym reprezentowanie placówki, nadzór i kontrola pracy pracowników Przedszkola,
4)      nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem mienia przedszkolnego i podejmowanie decyzji w celu ochrony tego mienia,
5)      prowadzenie pracowniczych akt osobowych w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach, rozliczanie czasu pracy, planowanie urlopów pracowniczych,
6)      przygotowanie i egzekwowanie zakresu przydziału czynności i obowiązków pracowników Przedszkola Publicznego w Dankowicach,
7)      prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu (HACAP, PPOŻ, BHP, przeglądy techniczne budynku),
8)      reprezentowanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi podczas kontroli i przeglądów obiektu – Przedszkola Publicznego w Dankowicach,
9)      zawieranie umów z rodzicami na świadczenie usług przedszkolnych oraz na żywienie,
10)  wykonywanie innych zadań związanych z kontaktami służbowymi z podwładnymi oraz rodzicami,
11)  prowadzenie rejestru rachunków żywieniowych oraz kontrola magazynu z żywnością.
 
2.    Wicedyrektor odpowiada za:
 
1)     prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego  i organizacją Przedszkola w Dankowicach i oddziałów przedszkolnych w Starej Wsi,
2)     utrzymanie bezpieczeństwa dzieci i pracowników Przedszkola,
3)     zapewnienie należytej ochrony mienia przedszkolnego,
4)     realizowanie zadań wynikających z kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach,
5)     realizowanie zadań związanych z planem nadzoru w ustalonym zakresie,
 
3.    Wicedyrektor zastępuje Dyrektora na czas jego nieobecności. Zakres zadań i kompetencje na okres zastępstwa ustala Dyrektor.


§ 30

1.      Nauczyciel obowiązany jest:
 
1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
2)      wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3)      dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4)      kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5)      dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
6)      podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;
7)      w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

2.      Do zakresu zadań nauczyciela należy:
 
1)     rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;
2)     przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;
3)     sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania;
4)     przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;
5)     dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej;
6)     dbanie o poprawność językową uczniów;
7)     zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
8)     egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach;
9)     kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach;
10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
12) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty;

3.      Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 5 ust. 11.
 
4.      Nauczyciel odpowiada za:
 
1)      poprawność realizacji przyjętego programu nauczania;
2)      jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych;
3)      bezpieczeństwo powierzone jego opiece uczniów;
4)      nauczyciel podnosi jakość i wyniki pracy dydaktyczno- wychowawczej w zakresie realizowanych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz innych prowadzonych zajęć;
5)      skutki wynikłe z braku dostatecznego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie pełnienia dyżurów;
6)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego;
7)      stan powierzonego mu sprzętu, urządzeń oraz środków dydaktycznych, ich zniszczenie lub stratę spowodowaną brakiem nadzoru i zabezpieczenia.
 
5.      Nauczyciel ma prawo do:
 
1)     swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych;
2)     pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie;
3)     poszanowanie godności osobistej i godności zawodu;
4)     warunków pracy umożliwiających właściwe wykonywanie obowiązków dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych;
5)     wspomagania w zakresie realizacji zadań ze strony Dyrektora i instytucji oświatowych;
6)     zgłaszania Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących pracy w szkole

 
§ 31

 
1.      W Szkole zatrudnia się pedagoga i logopedę.
 
2.      Do zadań pedagoga szkolnego należy:
 
1)      prowadzenia badań działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;
2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły;
3)      udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
3.      Do zadań pedagoga szkolnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2, należy:
 
1)      udzielanie porad i konsultacji;
2)      prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami;
3)      pedagog szkolny w zakresie realizacji  powierzonych zadań współpracuje m.in. z policja, kuratorami sądowymi, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, sądami rodzinnymi i nieletnich, ośrodkami pomocy społecznej.
 
4.      Do zadań logopedy szkolnego należy:
 
1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2)      prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5)      systematyczne i prawidłowe dokumentacji – dziennika logopedy oraz teczek indywidualnych dzieci zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.

 
§ 32

 
1.      Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 
2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 
3.      Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale:
 
1)      z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub
2)      w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub
3)      na wniosek rodziców danego oddziału.

4.      Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
 
5.      Do zakresu zadań wychowawcy należy:
 
1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3)    realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia;
4)    właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej powierzonego oddziału;
5)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej
6)    otaczanie indywidualna opieka ucznia swojego oddziału;
7)    planowanie i organizacja różnych form życia zespołowego ;
8)    ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;
9)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów swojego oddziału, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka(zarówno uczniów uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami)
10) współpraca i utrzymywanie kontaktów z rodzicami.
 
6.      Zadania wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 5 ust. 12.

 
§ 33
 
1.      W Szkole zatrudnia się:
 
1)      referenta Szkoły;
2)      konserwatora;
3)      sprzątaczki;
4)      woźną.
 
2.      Nawiązanie i rozwiązywania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach wymienionych w ust. 1 dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu pracy.
 
3.      Do zakresu zadań referenta Szkoły należy:
 
1)   organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno–biurowej Szkoły;
2)   zabezpieczanie tajności i poufności spraw, w tym ochronę dostępnych i wykorzystywanych danych osobowych oraz właściwe przechowywanie pieczęci urzędowych;
3)   gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły;
4)   prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi;
5)   obsługiwanie kserokopiarki i komputera;
6)   opracowywanie sprawozdawczości statystycznej;
7)   współpraca z nauczycielami oraz rodzicami dzieci, a także z instytucjami  nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi Szkołę w zakresie realizowanych przez niego obowiązków;
8)   wykonywanie             innych             czynności        zleconych        przez   Dyrektora, wynikających z potrzeb Szkoły.
 
4.      Do zakresu zadań konserwatora należy:
 
1)   kontrola funkcjonowania ogrzewania w szkole, utrzymanie czystości w kotłowni;
2)   naprawy bieżące w szkole, na podwórku szkolnym, ogrodzenia;
3)   pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły;
4)   transport materiałów i narzędzi – w miarę potrzeb;
5)   nadzorowanie budynku szkoły oraz podwórka w godzinach pracy;
6)   wykonywanie innych poleceń wynikających z potrzeb szkoły;
7)   odpowiedzialność      materialna       za        mienie  powierzone     zakresem czynności.
 
5.      Do zakresu zadań sprzątaczek należy:
 
1)   sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń klasowych, korytarzy, ubikacji;
2)   utrzymanie czystości na podwórku szkolnym;
3)   pranie firanek i zasłon przynajmniej dwa razy w roku szkolnymi środkami czystości;
4)   nadzorowanie budynku szkolnego i podwórka w godzinach pracy;
5)   pełnienie dyżuru przy wejściu w wyznaczonych godzinach;
6)   wykonywanie innych poleceń wynikających z potrzeb szkoły;
7)   odpowiedzialność      materialna       za        mienie  powierzone     zakresem czynności.
 
6.      Do zakresu zadań woźnej należy:
 
1)   otwieranie szkoły o godz. 6.30;
2)   dbanie o porządek w szatni, wydawanie kluczy od szafek;  
3)   gotowanie i wydawanie herbaty;
4) pomoc przy wydawaniu obiadów szkolnych
5)   pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły w wyznaczonych godzinach;
6)   wykonywanie innych poleceń wynikających z potrzeb szkoły;
7)   odpowiedzialność      materialna       za        mienie  powierzone     zakresem czynności
 
7.      Szczegółowy przydział zadań opracowuje Dyrektor.
 
8.      Do zakresu zadań pracowników wymienionych w ust. 3 – 7 w zakresie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę należy:
 
  1)        przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;
 2)        rzetelne wykonywania zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów.

 
§ 34

 
1.      Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę poprzez:
 
1)      wyposażenie pomieszczeń do nauki w ławki i stoliki odpowiednie do wzrostu uczniów;
2)      używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych;
3)      zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pracowni;
4)      opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków bezpieczeństwa;
5)      opracowanie „Regulaminu organizacji wycieczek i turystyki w Szkole”;
6)      organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.

2.      Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy realizują w niżej określonych sposobach i formach:
 
1)      punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych;
2)      rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;
3)      w klasach I-III nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje z uczniami także podczas przerwy międzylekcyjnej;
4)      niepozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć;
5)      kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na zajęciach;

3.      W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę inni pracownicy są obowiązani do:
 
1)      zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie;
2)      niewpuszczania uczniów do kuchni, kotłowni oraz innych pomieszczeń, w których uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo;
3)      niewpuszczania osób obcych na teren szkoły.

4.      O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają  rodzica i Dyrektora.

 
§ 35

 
1.    Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 6.
 
2.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
3.    Szkoła w zakresie doradztw edukacyjno-zawodowego współdziała z:
 
1)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
2)     poradniami specjalistycznymi;
3)     pracodawcami;
4)     szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

4.    Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców uczniów.
 
5.    Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział  przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współpracujących ze Szkołą.
 
6.    Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. Na rok szkolny 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
 
7.    Do zadań nauczyciela realizującego zadania doradcy zawodowego należy:
 
1)     systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2)     gromadzenia, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla uczniów klas VII i VIII;
3)     prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4)     koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
5)     współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6)     wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8.    Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:
 
1)     na godzinach z wychowawcą;
2)     w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;
3)     podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy;
4)     podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych.

9.    Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:
 
1)     w dniach otwartych szkół zawodowych;
2)     w  targach edukacyjnych;
3)     w innych formach promujących kształcenie zawodowe i naukę zawodu.

10.  Ponadto Szkoła:
 
1)     upowszechnia informator o szkołach ponadpodstawowych;
2)     gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek;
3)     tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu.


§ 36

 
1.      W Szkole tworzone są zespoły nauczycieli do realizacji zadań Szkoły określonych w statucie. W Szkole funkcjonują:
 
1)      zespół nauczycieli opracowujących dokumentację wynikającą z bieżących zadań szkoły;
2)      zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
3)      zespół przedmiotowy;
2.      Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powołuje Dyrektor.
 
3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek tego zespołu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami Szkoły.
 
4.      Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.
 
 
Rozdział 6
 
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 
§ 37

 
1.      Ocenianiu podlegają:
 
1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)     zachowanie ucznia.
 
3.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 
1)     wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2)     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole Podstawowej programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 
4.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 55.
 
5.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
 
1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5)      dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 
 6.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 
1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 Prawa oświatowego;
5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
8)      Szczegółowe warunki i tryb oceniania zawarte są w Przedmiotowym Ocenianiu – stanowiącym załącznik nr 1. do Statutu.
 
7.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 
1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 9;
2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
8.      Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9.      Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 
1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego
1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
2)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
3)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 prawa oświatowego;
4)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 38

 
1.      Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 
2.      Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, z zastrzeżeniem ust. 7.
 
3.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 
4.      Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia  tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 
5.      W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  z której wynika potrzeba zwolnienia  tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 
6.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 
7.      Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zajęć komputerowych prowadzonych w Szkole w roku szkolnym:
 
1)      2017/2018 – w klasie II, III, V i VI;
2)      2018/2019 – w klasie III i VI.
8.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, z zastrzeżeniem ust. 9.
 
9.      Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do zajęć technicznych w Szkole w roku szkolnym:
 
1)   2017/2018 – w klasie II, III, V i VI;
2)   2018/2019 – w klasie III i VI.

 
§ 39

 
1.      Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:
 
1)     bieżące;
2)     klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe.
2.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 
3.   Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji.
 
4.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 47 ust. 1 pkt 3 – 5 są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 
5.      Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania wyników tych prac.
 
6.      Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 3 w szkole podczas zebrań, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą. Dopuszcza się możliwość  udostępnienia prac do domu pod warunkiem zapewnienia zwrotu prac lub sfotografowania pracy pisemnej ucznia.
 
7.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie Szkoły w obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.


§ 40

1.      Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 
2.      I okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa do ostatniego dnia przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do 31 stycznia.
 
3.      II okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia lutego, a jeżeli dzień ten wypada w ferie to w pierwszy powszedni dzień po feriach zimowych i trwa do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
4.      Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem I okresu.
 
5.      Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole.

 
§ 41

 
1.      Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych, na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informują uczniów ustnie o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 
2.      Wychowawca na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informuje ustnie uczniów o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.
 
3.      O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, o nieklasyfikowaniu ucznia oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są informowany ustnie lub pisemnie na 1 miesiąc przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
 
4.      Rodzice są informowani o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania poprzez informację w dzienniku elektronicznym, a gdy rodzice wcześniej zgłoszą niemożność korzystania z dziennika elektronicznego – wychowawca pisemnie lub ustnie informuje ich o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych ucznia.
 
5.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 
6.      Jeśli uczeń ma wystarczającą ilość ocen, to mimo częstych nieobecności może być klasyfikowany.
 
7.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 
8.      Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 
9.      Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą być także przekazane w trakcie zebrania rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z wychowawcą.   


§ 42

 
1.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 
2.      Na tydzień przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji:
 
1)      nauczyciele ustalają uczniom przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z danych zajęć edukacyjnych.
2)      wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

3.      Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika lekcyjnego w ostatnią kolumnę przed kolumną na wpisanie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 
4.      Oceny, o których mowa w ust. 3, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w § 43 ust. 1.
 
5.      Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 51 i § 52.
 

§ 43

1.       Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali:
 
1)       stopień celujący – 6 (cel);
2)       stopień bardzo dobry – 5 (bd);
3)       stopień dobry – 4 (db);
4)       stopień dostateczny – 3 (dst);
5)       stopień dopuszczający – 2 (dop);
6)       stopień niedostateczny – 1 (nd).
 
 2.       Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „‒” łącznie ze stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.
 
3.       Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5.
 
4.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen  wpisuje się w pełnym brzmieniu.
 
5.       Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych.
 
6.       Śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych  ustala się w oparciu o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności.


§ 44

1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
 
1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)      okazywanie szacunku innym osobom.

2.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.  
 
3.      W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 
1)      wzorowe – wz;
2)      bardzo dobre – bdb;
3)      dobre – db;
4)      poprawne – pop;
5)      nieodpowiednie – ndp;
6)      naganne – nag.
 
4.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 
5.      Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują w zeszycie obserwacji uczniów danego oddziału, a wychowawca także w dzienniku lekcyjnym.
 
6.      Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 52.   
 
7.      Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:
 
1)    zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;
2)    systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;
3)    zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom;
4)    osiąga wysokie, na miarę swoich możliwości, wyniki w nauce, jest pilny, systematyczny i sumienny w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
5)    prezentuje bardzo wysoki poziom kultury osobistej oraz języka, którego używa;
6)    z szacunkiem i kulturą odnosi się do nauczycieli, innych pracowników Szkoły, rodziców i kolegów;
7)    szanuje godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi
8)    przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgaryzmu;
9)    terminowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia;
10) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów;
11) bierze aktywny udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych konkursach;
12) pełni efektywnie funkcje w samorządzie szkolnym lub klasowym;
13) bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych;
14) pomaga innym w nauce;
15) bierze aktywny udział w zajęciach dodatkowych;
16) szanuje własność cudzą i mienie szkolne.

8.      Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:
 
1)    zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;
2)    systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;
3)    dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom;
4)    jest koleżeński, chętny do pomocy innym, potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach, wyróżnia się kulturą osobistą;
5)    okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom Szkoły, rodzicom i kolegom, prezentuje wysoką kulturę osobistą;
6)    ma jedno spóźnienie nieusprawiedliwione w miesiącu, ale nie więcej niż 3 w półroczu;
7)    bierze udział w zajęciach dodatkowych;
8)    przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgaryzmu;
9)    pracuje na rzecz klasy i szkoły;
10) szanuje własność cudzą i mienie szkolne.

9.      Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:
 
1)      zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;
2)      systematycznie uczęszcza do szkoły, a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;
3)      dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, nie ulega żadnym nałogom;
4)      nosi schludny, nie budzący zastrzeżeń strój szkolny oraz zmienia obuwie;
5)      ma co najwyżej 2 spóźnienia nieusprawiedliwione w miesiącu, ale nie więcej niż 5 w półroczu;
6)      uwagi, które otrzymuje, nie naruszają godności i bezpieczeństwa swojego i innych osób;
7)      z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 
10.  Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:
 
1)    stara się spełniać wymagania szkolne i być systematycznym w nauce;
2)    zazwyczaj stosuje zwroty grzecznościowe;
3)    z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników Szkoły, osób starszych i kolegów;
4)    poprawnie reaguje na otrzymane uwagi i upomnienia nauczycieli;
5)    uwagi, które otrzymuje, uchybiają godności innych osób, ale nie naruszają bezpieczeństwa;
6)    nosi odpowiedni strój szkolny oraz zmienia obuwie;
7)    terminowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia, dopuszcza się 3 spóźnienia nieusprawiedliwione w miesiącu, ale nie więcej niż 10 w półroczu;
8)    wykazuje przeciętny poziom kultury osobistej;
9)    wypełnia podstawowe obowiązki szkolne i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości intelektualnych.
 
11.  Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:
 
1)    nie spełnia wymagań szkolnych;
2)    opuszcza zajęcia i spóźnia się na nie, a o usprawiedliwieniach zapomina;
3)    zaniedbuje obowiązki ucznia, nagminnie nie odrabia lekcji, jest leniwy i niesystematyczny, osiąga słabe wyniki w nauce;
4)    poziom kultury osobistej i kultury języka budzi poważne zastrzeżenia, wykazuje brak szacunku dla innych;
5)    niszczy mienie Szkoły lub mienie społeczne;
6)    lekceważąco odnosi się do nauczycieli, pracowników Szkoły, rodziców, kolegów;
7)    nie usprawiedliwia nieobecności;
8)    nie wykazuje chęci poprawy i nie stara się zmienić swojego zachowania, a zastosowane przez Szkołę i dom rodzinny działania wychowawcze nie  przynoszą rezultatów.
 
12.  Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który :
 
1)    agresywnie zachowuje się w stosunku do innych osób;
2)    dokonał lub dokonuje aktów wandalizmu, kradzieży, wymuszenia;
3)    samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne i wagaruje, nie usprawiedliwia opuszczonych godzin lekcyjnych;
4)    prezentuje negatywną i niechętną postawę wobec obowiązków szkolnych;
5)    używa wulgarnych i obraźliwych słów;
6)    lekceważy upomnienia, jest arogancki w stosunku do nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
7)    celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie wykonuje poleceń nauczycieli;
8)    stosuje przemoc wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
9)    nie podejmuje próby poprawy swojego zachowania mimo zastosowanych przez Szkołę działań wychowawczych.
 
13.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.
 
14.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 
1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 

§ 45

 
1.      W klasach I–III:
 
1)      oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w stopniach, o których mowa w § 46 ust. 1 ze znakami „+” i „‒”;
2)      śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 
2.      Oceny bieżące powinny być ustalane systematycznie oraz w różnych formach.
 
3.      Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 sporządza wychowawca.
 
4.      Ocenę opisową roczną z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę opisową zachowania sporządza komputerowo i podpisuje wychowawca, którą można dołączyć do dziennika lekcyjnego.

 
§ 46

 
1.      Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
2.      Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali określonej w § 46 ust. 1.

 
§ 47

1.      Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac pisemnych oraz zadań praktycznych.
 
2.      Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:
 
1)      odpowiedź ustna;
2)      recytacja;
3)      zadanie klasowe;
4)      pisemny sprawdzian wiadomości;
5)      test pisemny;
6)      praca domowa;
7)      kartkówka;
8)      ćwiczenia;
9)      referat;
10)  zadania praktyczne;
11)  wytwory.

3.  Zadania klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane w Szkole przez dany rok szkolny, a po zakończeniu roku szkolnego mogą być przekazane uczniowi.
 
4. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ustalonych przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
 
5.   Termin zadania klasowego, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w zeszycie uczniowskim i w dzienniku lekcyjnym.
 
6.   Zadań klasowych, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu w tygodniu nie może być więcej niż 3 i co najwyżej 1 w danym dniu. Zadanie klasowe powinno się przeprowadzać po lekcjach powtórzeniowych i wskazaniu typu zadań. W przypadku, gdy zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny test nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, może zostać zrealizowany na pierwszych kolejnych zajęciach, pod warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanego innego sprawdzianu lub zadania klasowego.
 
7.   Ocena prac pisemnych, o których mowa w ust. 5 i 6 musi nastąpić w ciągu 14 dni od ich napisania. Nauczyciel nie może przeprowadzić pracy pisemnej w przypadku, gdy poprzednia praca pisemna nie została poprawiona i oceniona. Termin zwrotu prac pisemnych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela.
 
8.   Oceny z prac pisemnych wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika kolorem czerwonym. Pozostałe oceny wpisywane są innym kolorem.
 
9.  O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych śródrocznych i rocznych uczeń i jego rodzice są informowaniu  na 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, z zastrzeżeniem ust. 10.
 
10. O przewidywanych niedostatecznych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania uczniów, uczeń i jego rodzice są informowani na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.    
 
11.  Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:
 
1)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 
i.      w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania,
ii.  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
 
          iii.      może odnosić sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub inne znaczące sukcesy;
 
2)      stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 
      i.      opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 
ii.      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 
3)      stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 
i.      nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
 
ii.      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 
4)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 
i.      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań (podstawowych) zawartych w podstawie programowej,
 
ii.      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
 
5)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 
i.      ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 
ii.      rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 
6)      stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 
i.      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 
ii.      nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 
 
12. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów określa dokument Przedmiotowe ocenianie, który jest załącznikiem do Statutu.
 


§ 48
 
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych

 
1.      Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 
2.      Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są:
 
1)      brak wystarczającej liczby ocen bieżących spowodowanych nieobecnościami ucznia na danych zajęciach, przy czym nieobecności muszą być usprawiedliwione;
2)      liczba nieobecności na danych zajęciach nie może być większa niż połowa liczby zajęć zrealizowanych w ciągu roku szkolnego do dnia ustalenia oceny przewidywanej;

3.      Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.  
 
4.      Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor przekazuje wniosek do rozpatrzenia nauczycieli danych zajęć edukacyjnych.
 
5.      Nauczyciel po analizie wniosku może postanowić o:
 
1)      uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń:
2)      podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję;
3)      sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowiedzi ustne lub ćwiczenia praktyczne, których zakres spełnia wymagania na wnioskowaną ocenę.

6.      O doborze zadań i ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3 decyduje nauczyciel stosownie do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 37 ust. 7 pkt 1.
 
7.      Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu złożenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej.
 
8.      W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena nie może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 52.
 
9.      Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach, a także poprawioną i ocenioną pracę pisemną.  
 

§ 49
 
Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

 
1.      Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować w formie pisemnej do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.
 
2.      We wniosku uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
 
3.      Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :
 
1) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
2) otrzymania pochwały dyrektora szkoły,
Przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
- przestrzeganie Statutu Szkoły Podstawowej w Starej Wsi i obowiązujących w Szkole regulaminów,
- potwierdzenie uzyskania znaczących osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych,

4.      W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 
5.      Postępowanie przeprowadza wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, zasięgając opinii innych nauczycieli. Z postępowania sporządza się protokół zawierający :
 
1) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,
2) termin postępowania,
3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
4) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,
5) uzyskaną ocenę.
 


§ 50
 
Egzamin klasyfikacyjny

1.      Egzamin klasyfikacyjny ucznia:
 
1)      nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
2)      nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;
3)      realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
4)      realizującego indywidualny tok nauki;
5)      przechodzącego ze szkoły innego typu;
6)      przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej,
przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

2.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 
3.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 
4.      Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 51 i § 52.
 
5.      Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
 
6.      Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 
 
§ 51
 
Egzamin poprawkowy

 
1.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 
2.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 
3.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 
4.      Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 52.
 
5.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 
6.      Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w Szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 
7.      Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.
 
8.      Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 

 
§ 52
 
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

 
1.      Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 
2.      Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
 
1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 
 4.      Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 
5.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 
6.      Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.
 
7.      Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 
§ 53
 
Informacja o warunkach promocji i ukończenia szkoły, w tym promocji z wyróżnieniem

 
1.      Uczeń klasy I–III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 
2.   W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 
3.     Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 
4.      Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 
5.    O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 
6.   Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 
7.      Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 
8.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 
9.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.
 
10.  W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 
11.  Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza Szkołę, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 
12.  Uczeń kończy Szkołę, jeżeli:
 
1)      w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
2)      przystąpił ponadto do egzaminu po VIII klasie.

13.  Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę Szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do egzaminu.
 
14.  Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 
15.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 
16.  W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 
17.  Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza Szkołą kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
 

Rozdział 7
 
Uczniowie Szkoły
 
 
§ 54

1.      Uczeń ma prawo do:
 
1)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)     zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawia­nymi wymaga­niami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz sposobami i warunkami oceniania;
3)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wy­cho­wawczym;
4)     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
5)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami pomocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
6)     korzystania z pomocy materialnej w przypadkach losowych w zależności od możliwości Szkoły;
7)     swobody wyrażenia myśli i przekonań;
8)     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
9)     pomocy w przypadkach trudności w Szkole;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
11) do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
 
2.      W przypadku łamania praw ucznia wynikających ze statutu Szkoły uczeń ma prawo złożyć skargę na piśmie do wychowawcy lub do Dyrektora Szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zbadania zasadności skargi i wydania w terminie 14 dni orzeczenia
w sprawie oraz podjęcia kroków w celu usunięcia przyczyn skargi i udzielenia pomocy. Od orzeczenia Dyrektora Szkoły, w terminie 14 dni, uczeń ma prawo wnieść odwołanie do organu prowadzącego.
 
 
§ 55

1.      Do obowiązków ucznia należy:
1)      systematyczne uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone
w tygodniowym rozkładzie zajęć;
2)      punktualne przychodzenie na zajęcia, każde spóźnienie wymaga niezwłocznego usprawiedliwienia;
3)      aktywnie, we współpracy z nauczycielem i innymi uczniami dążyć do realizacji celów każdej lekcji;
4)      zachować się podczas zajęć nienagannie, postawa świadczyć ma o jego wysokiej kulturze osobistej;
5)      przynoszenie na zajęcia wymaganych przez nauczycieli zeszytów, podręczników, pomocy i sprzętu niezbędnego do prawidłowego uczestnictwa w zajęciach;
6)      odrabianie zadań domowych wskazanych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych;
7)      uzupełnienie braków wynikających z nieobecności na zajęciach.
 
2.      Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych należy:
1)      zachowanie porządku i właściwej dyscypliny na zajęciach;
2)      zachowanie pełnej kultury wypowiedzi;
3)      nieprzeszkadzanie innym uczniom w uczestnictwie w zajęciach;
4)      stosowanie się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia;
5)      dążenie do realizacji celów każdej lekcji.
 
3.      Do obowiązków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności  na zajęciach edukacyjnych należy:
1)      usprawiedliwienie nieobecności ucznia następuje na pisemną lub osobistą prośbę rodzica lub poprzez dziennik elektroniczny, dopuszcza się ponadto inne usprawiedliwienia np.: od lekarza, potwierdzone podpisem opiekuna;
2)      usprawiedliwienie całości dni następuje do 5 dni nauki szkolnej z podaniem dokładnego terminu nieobecności, pojedyncze godziny należy usprawiedliwić
w danym dniu, najpóźniej w dniu następnym;
3)      ucieczki z zajęć nie mogą być usprawiedliwione;
4)      obowiązek pamiętania terminów nieobecności spoczywa na uczniu i jego rodzicach;
5)      w przypadku dłuższej nieobecności ucznia (ponad 5 dni) rodzic ma obowiązek poinformować (osobiście, telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny)
o przyczynie i przewidywanym terminie nieobecności, brak takiej informacji może być dla wychowawcy podstawą podejrzenia o wagarowaniu ucznia;
6)      wszelkie usprawiedliwienia znajdują się w zeszycie wychowawczym, usprawiedliwienia na kartkach zostają wklejone. Ponadto rodzic wpisuje w nim zwolnienia z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego. Wychowawca może zdecydować o dodatkowym przeznaczeniu zeszytu, np.: potwierdzenia wpłat, informacje o spotkaniach z rodzicami itp.;
7)      uczeń ma obowiązek noszenia zeszytu wychowawczego i udostępniania go na polecenie nauczyciela.
 
4.      Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły należy:
1)      strój ucznia w Szkole i podczas zajęć poza Szkołą jest schludny, stosowny do miejsca, czasu i okoliczności wykluczając ekstrawagancki wygląd (makijaż, tatuaż, farbowanie włosów, przesadna biżuteria, piercing);
2)      ubiór powinien odpowiadać kulturze organizacyjnej Szkoły i nie manifestować przynależności do jakichkolwiek subkultur młodzieżowych;
3)      na wszelkie szkolne uroczystości oraz egzaminy uczeń przychodzi do Szkoły w stroju galowym - biała bluzka i granatowa albo czarna spódnica lub spodnie dla dziewcząt, biała koszula i granatowe bądź czarne spodnie dla chłopców, dodatkowo dopuszcza się marynarkę w tychże kolorach;
4)      na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój określony przez nauczyciela przedmiotu;
5)      w ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają po każdym wejściu do Szkoły obuwie oraz zostawiają wierzchnie okrycie (kurtki, czapki, szaliki, rękawiczki)
w szatni;
6)      w przypadku niestosowania się do przepisów dotyczących wyglądu i stroju uczeń zostaje upomniany i fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku, jeśli sytuacja powtarza się – zostaje wezwany rodzic, a uczniowi obniża się ocenę z zachowania.
 
5.      Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły należy:
1)      całkowity zakaz korzystania z tych urządzeń podczas zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem punktu 4.;
2)      całkowity zakaz nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, przebiegu zajęć oraz przerw międzylekcyjnych i innych związanych z organizacją zajęć;
3)      przynoszenie telefonów komórkowych, jak i innych urządzeń elektronicznych do szkoły może nastąpić tylko za zgodą rodziców;
4)      każdorazowe użycie telefonu czy też innych urządzeń elektronicznych (np. konieczność pilnego kontaktu z rodzicami, rejestrowanie lekcji metodą projektu, uroczystości szkolnych itp.) może nastąpić tylko za wyraźnym przyzwoleniem nauczyciela sprawującego w danym momencie opiekę nad uczniem (prowadzący lekcję lub pełniącego dyżur);
5)      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne;
6)      uczeń, który korzysta w niedozwolony sposób z urządzeń elektronicznych, musi wyłączyć sprzęt i - jeśli miało to miejsce w czasie lekcji - zdeponować na biurku nauczyciela do końca lekcji, fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku, w przypadku nie zastosowania się do poleceń nauczyciela lub częstego łamania przepisu wzywany jest rodzic.
 
6.       Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów należy:
1)      poszanowanie norm moralnych i porządku społecznego, zachowanie kultury osobistej i dobrych manier;
2)      przestrzeganie form kulturalnego zachowania się w Szkole i poza Szkołą, bycie uprzejmym i okazywanie życzliwości w stosunku do ludzi;
3)      prawdomówność, wykonywanie przyjętych zobowiązań;
4)      okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom Szkoły;
5)      stosowanie zasad koleżeństwa, uczynności wobec kolegów, współdziałać w kształtowaniu przyjaznych stosunków współżycia w zespole swej klasy, otaczać opieką młodszych i słabszych, bronić krzywdzonych;
6)      poszanowanie przekonań i poglądów innych ludzi.  
 
 
 
 
 
 

 
§ 56

 
1.      Uczeń może być nagrodzony za:
 
1)      wyróżniające osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe;
2)      wzorową postawę i zachowanie;
3)      działalność społeczną;
4)      zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz Szkoły;
5)      osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły;
6)      100% frekwencję.
 
2.      Za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 uczeń może otrzymać:
1)Pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy;
2) Pochwałę Dyrektora  wobec klasy;
3) Pochwałę Dyrektora  wobec uczniów całej szkoły;
4) Dyplom uznania, wyróżnienie;
5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
6) Nagrodę rzeczową lub książkową;
7) Medal „ Wzorowy Absolwent” uzyskuje uczeń klasy VIII który:
a) ma wzorową ocenę z zachowania,
b) średnią ocen 5,0
c) posiada szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych.
8) Nagrodę Dyrektora dla ucznia po klasie VIII który:
a) ma wzorową ocenę z zachowania;
b) ma świadectwo z wyróżnieniem, średnia ocen 5,5;
c) ma wynik sprawdzianu po klasie VIII na poziomie 90-100% pkt.
d) jest laureatem lub wyróżnionym w konkursach pozaszkolnych i olimpiadach    przedmiotowych.
3.      O przyznanej uczniowie nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzonego ucznia.
4.      Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu przyjęcia zastrzeżeń.
5.      Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 rozpatruje Dyrektor.
 
§ 57

 
1.    Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 55 uczeń może być ukarany.
2.    W Szkole ustala się następujące rodzaje kar:
1)     upomnienie wychowawcy;
2)     nagana wychowawcy;
3)     upomnienie Dyrektora;
4)     nagana Dyrektora;
5)     przeniesienie do równoległego oddziału.
6)     zawieszenie przez Dyrektora prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub do reprezentowania Szkoły na zewnątrz.
3.    Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.    W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia mogą być stosowane kary bez zachowania zasady gradacji kar:
1)      niszczenie mienia szkolnego;
2)      zachowanie zagrażającego życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób w szkole
i poza nią;
3)      używanie lub rozprowadzania alkoholu, papierosów, dopalaczy lub narkotyków;
4)      fałszowanie dokumentów;
5)      przynależność lub agitowania do związków przestępczych, zagrażających życiu, zdrowiu, ograniczeniu wolności jednostki np. niektórych sekt lub subkultur;
6)      czyny podlegających Kodeksowi Karnemu i orzeczenia prawomocnego wyroku sądowego.
5.    O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców.
6.    Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora. Odwołanie składa się na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców o ukaraniu dziecka.

§ 58

1.    W przypadkach:
 1)      wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia;
2)      pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami;
3)      wulgarnego zachowania się wobec nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz uczniów;
4)      spożycia alkoholu lub narkotyków na terenie Szkoły;
5)      dystrybucji narkotyków lub środków odurzających na terenie szkoły;
6)      zgłoszenie przez Policję o wybrykach chuligańskich,
 Dyrektor może wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2.    Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.
3.    Przed sporządzeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor jest obowiązany przeprowadzić postępowania wyjaśniające, w tym wysłuchać ucznia i jego rodziców.
 

Rozdział 8
 
Przyjmowanie uczniów do Szkoły
   
§ 60

1.      Do klasy I Szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
2.      Dziecko, któremu organ wykonawczy Gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w Szkole innej niż szkoła podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I Szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
3.      O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.
4.     Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Szkoły, rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisu ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział 9
 
Postanowienia końcowe
 
 

§ 62

 
Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego
 
1.      Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny.
 
2.      Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.
 
3.      Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca.
 
4.      Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez Dyrektora scenariuszem.
 
5.      Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
 
6.      Szkoła posiada własny sztandar.
 
7.      Sztandar znajduje się w zamykanej gablocie w holu szkolnym i udostępniany jest na uroczystości szkolne:
 
1)      rozpoczęcie roku szkolnego;
2)      ślubowanie klas pierwszych;
3)      uroczystości patriotyczne;
4)      zakończenie roku szkolnego.
 
 
 
 
8.      Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej izby lekcyjnej, w gabinecie Dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej.
 
9.      Poczet sztandarowy wybierany jest spośród uczniów klas IV-VIII na każdy rok szkolny.
 
10.  Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczego po trzy osoby w każdym.
 
11.  Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, dlatego w jego skład wchodzą uczniowie o wzorowej postawie.
 
12.  Kandydatów do pocztu sztandarowego przedstawiają wychowawcy  Dyrektorowi Szkoły na początku czerwca danego roku szkolnego.
 
13.  Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych następuje uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego następcom.
 
14.  Uczestnicząc w poczcie sztandarowym, uczniowie powinni być ubrani odświętnie: uczeń – biała koszula, ciemne spodnie, uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice.
 
15.  Insygnia pocztu sztandarowego:
 
1)      biało-czerwone szarfy,
2)      białe rękawiczki.
 
 
16.  Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje poczet sztandarowy.
 
17.  Uroczystości prowadzi Dyrektor szkoły.
18.  Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom.

§ 63
 
Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego

 
1.Wejście Dyrektora Szkoły i zaproszonych gości na akademię;
2. Wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu: na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i przyjmują postawę zasadniczą. Prowadzący wydaje komendę: „Poczet sztandarowy sztandar Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki wprowadzić”. Poczet sztandarowy wchodzi na salę, po zatrzymaniu pocztu sztandarowego w ustalonym miejscu prowadzący daje komendę: „Do hymnu”, po czym następuje odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, po odśpiewaniu hymnu prowadzący wydaje komendę: Po hymnie” i „Spocznij”;
3. Przemówienie Dyrektora Szkoły;
4. Przemówienie zaproszonych gości;
5. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego: na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i na słowa: „Baczność – Poczet sztandarowy sztandar Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Stefana Wojtyłki odprowadzić” przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wychodzi z sali, po czym następuje komenda: „Spocznij” i „Proszę usiąść”;
6. Część artystyczna;
7. Pożegnanie, zakończenie uroczystości;
8. Po wyjściu gości wychodzą uczniowie pod opieką nauczycieli.


§ 64


1.      Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Starej Wsi
ul. Dolna 12  tel. 33 8457402
43-330 Wilamowice
NIP 9372663799  REGON 243012087
2.      Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla według ustalonego wzoru zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.      Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Wilamowice.
4.      Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
5.    Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
6.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
7.      W Szkole korzysta się z dziennika elektronicznego. Szczegółowe zasady korzystanie określa Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi.
8.      W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i w jej otoczeniu budynek wewnątrz oraz na zewnątrz jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zasady jego użytkowania i udostępniania zbioru danych określają odrębne przepisy i zarządzenia wydawane na ich podstawie przez dyrektora.
9.      Szkoła prowadzi stronę internetową.
10.    Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
11.    Dyrektor po dokonaniu zmian do statutu może opracować ujednolicony tekst statutu i publikuje na stronie internetowej Szkoły.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego