Procedury ewidencji i udostępniania - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Procedury ewidencji i udostępniania

Biblioteka
Procedury ewidencji i udostępniania darmowych podręczników i materiałów
ćwiczeniowych w bibliotece szkolnej
ZSP – szkoły podstawowej im. Ks. kan. S. Wojtyłki w Starej Wsi

Postawa prawna:
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 811)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego z dnia 29 października 2008r w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 205, poz.1283)

I Ewidencja
W księdze inwentarzowej broszur ewidencjonowane będą:
  • darmowe podręczniki,
  • materiały edukacyjne, które będą obowiązywać w szkole dłużej niż rok szkolny,
  • programy nauczania,
  • wieloegzemplarzowe zestawy słowników ortograficznych, atlasów szkolnych
  • broszury o ograniczonej aktualności i trwałości np. gazetowe wydania lektur
Ewidencję w Księdze inwentarzowej broszur prowadzi się w sposób uproszczony, tzn. wszystkie egzemplarze danego materiału bibliotecznego, ujmuje się w rejestrze w jednej pozycji (np. pod numerem 700) z podaniem w jednej z rubryk rejestru, liczby egzemplarzy ( np. 20 egz. podręcznika Nasz elementarz). Dla identyfikacji poszczególnych egzemplarzy nadaje się im numer inwentarzowy łamany przez kolejny numer określający liczbę egzemplarzy, np. 700/1.
W celu uniknięcia dublowania numerów z Księgi inwentarza głównego, materiały wpisywane do Księgi inwentarzowej broszur dodatkowo wpisuje się określenie Br. (np. Br. 700/1).
Materiały ewidencjonowane w sposób uproszczony nie powiększają majątku biblioteki, dlatego nie podlegają rozliczeniom finansowym.
Rejestrowanie ubytków
Ewidencję ubytków prowadzi się na podstawie protokołu ubytków, które przechowuje się w odpowiedniej teczce w kolejności chronologicznej.

Rejestr materiałów ćwiczeniowych
W bibliotece prowadzi się rejestr materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym w założonym do tego celu zeszycie. W tym rejestrze ewidencjonuje się materiały bezzwrotne, które wykorzystywane są w szkole tylko przez jeden rok szkolny, np. materiały ćwiczeniowe. Ewidencję tych materiałów prowadzi się w sposób uproszczony. Dla wyróżnienia tych materiałów ewidencjonowanych w Rejestrze materiałów ćwiczeniowych dodatkowo zaopatruje się je określeniem ćw.. Numer inwentarzowy będzie wyglądał odpowiednio, np. 1/20/ćw.
Rejestrowanie ubytków materiałów ewidencjonowanych w Rejestrze materiałów ćwiczeniowych
Ewidencję ubytków prowadzi się na podstawie protokołu ubytków, które przechowuje się w odpowiedniej teczce w kolejności chronologicznej. Pod koniec roku szkolnego, na podstawie tych protokołów, ubytkuje się wszystkie materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

II Zasady udostępniania podręczników, materiałów ćwiczeniowych
1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są własnością szkoły i podlegają ewidencji w księgozbiorze biblioteki szkolnej.
2. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.
3. Egzemplarze podręczników oraz materiałów edukacyjnych będą wypożyczane uczniom w danym roku szkolnym.
4. W klasach I- II każdą z części podręcznika i materiałów edukacyjnych należy zwrócić po zakończeniu z nią pracy.
5. W klasie IV- podręczniki wypożyczane są na okres roku a ich zwrot następuje do 20 czerwca każdego roku szkolnego.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego