Koncepcja Pracy Szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Lorem Ipsum
$ 12,34
Przejdź do treści

Menu główne:

Koncepcja Pracy Szkoły

Dokumenty szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. KAN. S. WOJTYŁKI W STAREJ WSI
NA LATA OD 1 IX 2015 – 30 VI 2020
Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o :
1.      Ustawę o systemie oświaty z dnia 20lutego 2015r.
2.      Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
3.      Karty Nauczyciela
4.      Konwencji Praw Dziecka
5.      Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Ks. Kan. S. Wojtyłki w Starej Wsi
6.      Programu wychowawczego szkoły
7.      Programu profilaktycznego szkoły
8.      Planu pracy szkoły
 
 
                                                                        MISJA
Zadaniem szkoły jest:
·         Stwarzanie wszystkim uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego dostosowując się do
           ich potrzeb i możliwości
wspieranie rodziny
  •       w procesie wychowania i nauczania
·         nauczyć młodego człowieka uczenia się, a zwłaszcza polubienia uczenia się
·         rozwijanie zdolności i zainteresowań
·         rozbudzanie ciekawości świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące
·         wyzwolenie inwencję twórczej i pomysłowości
·         kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki
·         rozwijanie więzi interpersonalnych i  umiejętności pracy w zespole
·         wpajanie zasad tolerancji, poszanowania cudzej odmienności
·         umacnianie wiary we własne siły
·          kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 
 
 
                                                                WIZJA SZKOŁY
Szkoła traktuje ucznia w sposób podmiotowy.
Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych w przyjaznej i życzliwej atmosferze.
Kształci  tożsamość narodową i przywiązanie do tradycji, kultury i historii Polski oraz ”Małej Ojczyzny” – Starej Wsi.
Wychowuje uczniów do szacunku, tolerancji i otwartości wobec narodów Europy i świata  poprzez naukę języka angielskiego, poznawanie kultury, historii i geografii innych państw.
Wpaja troskę o środowisko przyrodnicze, własne zdrowie i bezpieczeństwo.
Szkoła  dba o bezpieczeństwo swoich wychowanków.
Przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i ról społecznych w oparciu o zasady poszanowania godności, solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.
Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Szkoła dba o wysoki poziom usług edukacyjnych poprzez dobór nauczycieli o wysokich kwalifikacjach oraz indywidualne podejście do uczniów
 
                                                    MODEL ABSOLWENTA
Absolwent naszej szkoły:
·         odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności
·         posługuje się jednym językiem obcym oraz ćwiczy umiejętność sprawnego i poprawnego  władania językiem ojczystym
·         wykorzystuje w sposób odpowiedzialny najnowsze techniki multimedialne
·         charakteryzuje się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi
·         Skutecznie komunikuje się
·         Umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole
·         Potrafi zaplanować swoją pracę
·         Wykazuje chęć stałego pogłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności
·         Rozwija swoje zainteresowania
·         Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury
·         Zna i szanuje kulturę, historię i tradycje narodu polskiego i regionu starowiejskiego
·         przestrzega zasad tolerancji i jest świadomy jej granic (np. nałogi, agresja, krzywdzenie drugiego człowieka, postawy aspołeczne).
·         Jest asertywny
·         Dokonuje właściwych wyborów i rozróżnia dobro od zła
·         Dba o bezpieczeństwo własne i innych
·         Jest aktywny i obowiązkowy
·         Jest uczciwy, prawdomówny i  przestrzega prawa
·         Przestrzega zasad zdrowego stylu życia
·         Dokonuje właściwych wyborów
·         Jest zdolny do autorefleksji
·         Jest życzliwy wobec ludzi i otaczającego świata, dba o środowisko
·         Jest wrażliwy na potrzeby innych
·         Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności lokalnej, demokratycznym państwie
 
                                             PRIORYTETY PRACY SZKOŁY
·         Nabywanie i doskonalenie kompetencji kluczowych
·         Praca z uczniem zdolnym
·         Zapobieganie trudnościom w nauce
·         Kultura zachowania w szkole i poza nią
·         Kształtowanie postaw patriotycznych.
·         Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzicami
 
 
 
 
            KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
 
                       ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
 
1.      Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym
 
·         Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.
·         udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły.
·         Praca w zespołach zadaniowych w celu rozwiązywania problemów szkoły i doskonalenia działalności pracy szkoły
·         Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli i wykorzystanie wniosków do planowania pracy szkoły)
 
2.       Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły
 
·         Diagnozowanie i określanie przez zespoły przedmiotowe listy potrzeb dotyczących wzbogacania bazy dydaktycznej w celu spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji
            podstawy programowej
·         Zaadaptowanie pomieszczeń na poddaszu na świetlicę i pracownie
·         Zakup i montaż placu zabaw w obrębie szkoły
·         Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej
·         Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej
·         Wzbogacanie bazy sportowej szkoły
·         Wdrożenie dziennika elektronicznego 
 
3.       Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
 
·         Pozyskiwanie środków unijnych, wdrażanie projektów.
·         Wynajem sali gimnastycznej.
·         Pozyskiwanie sponsorów
 
                              WYCHOWANIE I OPIEKA

·         Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowanków
·         Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i ich rodzicom
·         Specjalistyczna opieka dla dzieci z opiniami i orzeczeniami
·         Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego
·         Realizacja zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego
·         Objęcie uczniów klas młodszych zajęciami gimnastyki korekcyjnej
·         Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych
·         Organizacja zajęć świetlicowych
·         Ścisła współpraca z rodzicami
·         Kontynuacja akcji: adopcja na odległość
·         Włączanie się w akcje charytatywne i ekologiczne
·         Zapewnienie ciepłego posiłku – obiady i herbata
 
 
 

                                 KSZTAŁCENIE

·         Nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych
·         Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
·         Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań
·         Organizacja zajęć z języka angielskiego w grupach przedszkolnych
·         Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej
·         Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do ich poprawy
·         Włączanie uczniów klasy VI do udziału w sprawdzianach próbnych, przygotowujących do sprawdzianu po klasie szóstej
·         Analiza wyników sprawdzianu po klasie VI, formułowanie wniosków i wdrażanie ich do realizacji
·         Promowanie osiągnięć uczniów
·         Zachęcanie uczniów do udziału w różnorakich konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
·         Realizacja projektów unijnych
 
            FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU  LOKALNYM
 
1.       Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły
 
·         Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. organizacja miejsca na terenie szkoły, w którym rodzice i nauczyciel mogliby spokojnie porozmawiać, ustalenie form 
           i terminów spotkań.
·         Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych, pomoc rodziców przy sprawowaniu opieki podczas dyskotek szkolnych,
           przygotowywanie komersu przez rodziców klas szóstych
·         Udział rodziców w konstruowaniu  i opiniowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych
·         Wspieranie  rodziców w wychowywaniu: możliwość skorzystania z pomocy pedagoga, wychowawcy klasowego, kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
·         Wdrożenie dziennika elektronicznego, jako narzędzia umożliwiającego nawiązanie lepszej współpracy rodziców ze szkołą poprzez bieżący dostęp rodzica do rzetelnych informacji o
           dziecku, dotyczących frekwencji i jego postępów w nauce.
 
2.       Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej
 
·         Czynne włączanie się szkoły w uroczystości środowiskowe i państwowe
·         Czynne włączanie się uczniów w akcje społeczne, profilaktyczne, edukacyjne i charytatywne organizowane na terenie gminy
·         Udział dzieci w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty
·         Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami: OSP, MOPS, Parafia, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, KRUS, fundacja Feniks, firma Reba, Koło
           Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna , Policja, KSR TKKF Viktoria
·         Udostępnianie zasobów lokalowych instytucjom działającym w środowisku lokalnym (Rada Rodziców, Mażoretki, Rada Sołecka,  TKKF Viktoria, LKS Pasjonat
·         Przeprowadzanie przeglądów i prac remontowych
·         Ścisła współpraca w sprawach konferencji metodycznych, zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli, rozwiązywania problemów
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego